Olimpiada szkolna: Mój Czerwony Krzyż – Regulamin

Regulamin Olimpiady wiedzy o Czerwonym Krzyżu, Czerwonym Półksiężycu i Międzynarodowym Prawie Humanitarnym, prowadzonej pod nazwą „Mój Czerwony Krzyż”

Informacje wstępne

 1. Olimpiada Mój Czerwony Krzyż, zwana dalej Olimpiadą, jest organizowana przez Polski Czerwony Krzyż, Pomorski Oddział Okręgowy ul. Kurkowa 8, 80-803 Gdańsk, REGON 007023731-00502 www.pck.pomorze.pl
 2. Źródłem finansowania Olimpiady są: środki własne POO PCK oraz środki pozyskiwane od Partnerów Olimpiady i sponsorów.
 3. Głównym celem Olimpiady jest propagowanie wartości Czerwonego Krzyża, w tym idei humanitaryzmu, pomocy bliźniemu, równości, bezstronności, stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy uczniów z zakresu historii i działalności Ruchu Czerwonego Krzyża, kształcenia młodzieży w zakresie prawa humanitarnego umacnianie świadomości uczestników w zakresie wartości leżących u postaw ogólnoświatowego Ruchu Czerwonego Krzyża, poprzez realizację celów szczegółowych, takich jak:


a) wspieranie i promowanie uczniów zainteresowanych ideami oraz ruchem Czerwonego Krzyża oraz ich nauczycieli;

b) upowszechnianie wiedzy na temat aktywności Czerwonego Krzyża oraz reprezentowanych przez Ruch wartości

c/ rozwijanie wśród uczniów umiejętności krytycznego myślenia i konstruowania wypowiedzi o charakterze problemowym za pomocą różnych środków przekazu.

d) uzupełnienie oferty szkolnej o przedsięwzięcie szczególnie motywujące dla uczniów zaangażowanych i ukierunkowanych społecznie.

e/ zachęcenie uczniów do realizowania w codziennym życiu idei bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi oraz wolontariatu.

§1 Zadania Organizatora

1.1. Do zadań Organizatora Olimpiady należy:

 1. realizacja Olimpiady zgodnie z postanowieniami jej regulaminu, programu i harmonogramu oraz obowiązującymi przepisami,
 2. przygotowanie zakresu zadań i pytań testowych na etapy I, II i III
 3. przygotowanie i rozpowszechnienie programu i harmonogramu Olimpiady na terenie województwa pomorskiego, a w szczególności na terenie powiatów biorących udział w wydarzeniu.
 4. przeprowadzenie etapów I, II i III, przy zapewnieniu stałego nadzoru organizacyjnego i merytorycznego poprzez członków, pracowników i współpracowników Polskiego Czerwonego Krzyża dysponujących właściwą wiedzą organizacyjną i merytoryczną
 5. zapewnienie właściwego przepływu informacji oraz dystrybucji materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kolejnych etapów
 6. zapewnienie promocji Olimpiady na terenie Pomorza
 7. wsparcie szkół w popularyzacji wiedzy o  Ruchu Czerwonego Krzyża
 8. zapewnienie właściwego przechowywania dokumentacji Olimpiady
 9. zapewnienie właściwego rozliczania finansowego Olimpiady.

1.2. Organizator ma prawo do:

 1. anulowania, na wniosek Komisji Sędziowskiej wyników każdego etapu Olimpiady w razie naruszenia Regulaminu oraz do podjęcia decyzji o powtórzeniu zawodów,
 2. wykluczenia z Olimpiady, na wniosek Komisji Sędziowskiej właściwego etapu, uczestników łamiących regulamin,
 3. rozstrzygania sporów w sprawach dotyczących Olimpiady,
 4. reprezentowania Olimpiady na zewnątrz i nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi.

§ 2 Struktura organizacyjna olimpiady

2.1 Skład Komisji Sędziowskiej I etapu ustala dyrekcja szkoły biorącej udział w Olimpiadzie. Komisja etapu I liczy 3 osoby.

2.2 Skład komisji sędziowskiej II etapu ustala właściwy Zarząd Rejonowy PCK lub Dyrektor Okręgowy POO PCK. Komisja etapu II liczy 3 osoby.

2.3 Skład Komisji Sędziowskiej etapu III (finałowego) ustala Zarząd POO PCK lub Dyrektor Okręgowy POO PCK. Komisja etapu III liczy 3 lub 5 osób.

2.4 Sędziego Głównego Olimpiady, powołuje Dyrektor POO PCK.

2.5 Sędzia Główny Olimpiady, sprawuje nadzór merytoryczny nad całością przebiegu Olimpiady i jest ostateczną instytucją odwoławczą.

2.6. Dyrektor Okręgowy POO PCK sprawuje całościowy nadzór organizacyjny nad przygotowaniem i przebiegiem Olimpiady.

2.7 Olimpiada przeprowadzana jest w szkołach podstawowych w klasach 6-8 oraz w szkołach średnich.

2.8 W szkołach podstawowych Olimpiada ma charakter współzawodnictwa indywidualnego.

2.9 W szkołach średnich Olimpiada ma charakter współzawodnictwa zespołowego. W Olimpiadzie szkół średnich startują zespoły 3 osobowe.

Skład zespołu może różnić się podczas poszczególnych etapów, jednak nie więcej niż o 1 osobę, w stosunku do składu zespołu z etapu poprzedniego.

§3 Przebieg Olimpiady

3.1 Olimpiada jest 3 etapowa i obejmuje:

– etap I – szkolny

– etap II – rejonowy (powiatowy)

– etap III (finałowy) – okręgowy (wojewódzki)

3.2. Etap I (szkolny)

3.2.1 Etap I (szkolny) obejmuje test wiedzy o Czerwonym Krzyżu, Czerwonym Półksiężycu i Międzynarodowym Prawie Humanitarnym.

3.2.2 Test ma charakter testu zamkniętego z jedną odpowiedzią poprawną.

3.2.3 Punktacja testu jest następująca:

odpowiedź prawidłowa – 1 punkt

odpowiedź błędna – 0 punktów

3.2.4 Zakres wiedzy będący postawą testu etapu I oraz lista polecanych źródeł z jakich warto korzystać, będzie udostępniony w momencie wysłania do szkół zaproszenia na Olimpiadę.

3.2.5 Do etapu II (rejonowy/ powiatowy) szkół podstawowych zakwalifikują się po 3 osoby z danej szkoły, które uzyskają najwyższą liczbę punktów na etapie szkolnym, a jednocześnie uzyskają z testu nie mniej niż 50% punktów z możliwych do uzyskania.

3.2.6 W przypadku, gdy w danej szkole podstawowej więcej niż 3 osoby uzyskają na Etapie I liczbę punktów uniemożliwiającą wybór najlepszych 3-ch, wtedy odbywa się dogrywka, także w formie testowej. Podczas dogrywki, w przypadku ponownego uzyskania przez uczestników identycznej liczby punktów, wygrywa osoba, która szybciej oddała Komisji Sędziowskiej wypełnioną kartę testową. Na pracach osób uczestniczących w dogrywce Komisja odnotowuje godzinę i minutę oddania pracy. Pod adnotacją winny znaleźć się podpisy co najmniej 2 członków Komisji i osoby, której praca dotyczy.

3.2.7 W przypadku Olimpiady rozgrywanej w szkołach średnich, organizowanej na zasadach zespołowych, testy rozwiązywane są indywidulanie przez poszczególnych członków zespołu, a punktacja zespołu jest równa sumie punktów uzyskanych przez jego członków.

3.2.8 Do Etapu II (rejonowy/ powiatowy) dla szkół średnich zakwalifikuje się maksymalnie 1 zespół z danej szkoły, który uzyska najwyższą łączną liczbę punktów z tekstu na etapie szkolnym, a jednocześnie każdy jego członek uzyska z tekstu nie mniej niż 50% punktów z możliwych do uzyskania.

3.2.9 W przypadku, gdy w więcej niż 1 zespół uzyska podczas Etapu I w danej szkole średniej najwyższą identyczną liczbę punktów, odbywa się dogrywka, w formie testowej. W przypadku ponownego uzyskania przez uczestników identycznej liczby punktów podczas dogrywki wygrywa zespół, którego członkowie najszybciej przekazali Komisji Sędziowskiej wypełnione karty testowe. Na pracach osób uczestniczących w dogrywce Komisja odnotowuje godzinę i minutę oddania pracy. Pod adnotacją winny znaleźć się podpisy co najmniej 2 członków Komisji i osoby, której praca dotyczy.

3.2.10. Wraz z protokołem z przeprowadzenia Etapu I (szkolnego) Olimpiady, dyrekcja szkoły lub osoba upoważniona (nauczyciel – przewodniczący Komisji Sędziowskiej) przesyła podpisany przez uczestnika, a w przypadku uczestników niepełnoletnich – również przez jego przedstawiciela ustawowego – formularz zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w Olimpiadzie.

3.3. Etap II (powiatowy/rejonowy)

3.3.1. Etap II obejmuje przygotowanie przez uczestników pracy własnej w formie wypowiedzi koncepcyjnej/problemowej na zadany temat związany z Ruchem Czerwonego Krzyża.

3.3.2. Treść zadanego tematu Etapu II oraz dopuszczalne formy wypowiedzi (np. pisemna, medialna itp.), będą ogłoszone w momencie ogłaszania wyników etapu I.

3.3.3 Ocena wypowiedzi Etapu II dokonywana będzie poprzez punktację w skali od 1 do 5, nadawaną indywidualnie przez poszczególnych sędziów, każdemu ze góry ustalonych kryteriów oceny zadania, a następnie zsumowanie ocen poszczególnych sędziów.

3.3.4. Do etapu III (okręgowy/wojewódzki) dla szkół podstawowych zakwalifikują się 3 osoby z danego powiatu, które uzyskają najwyższą liczbę punktów na etapie powiatowym.

3.3.5. Do etapu III (okręgowy/wojewódzki) dla szkół średnich zakwalifikuje się 1 zespół z danego powiatu, który uzyska najwyższą liczbę punktów na etapie powiatowym.

3.4. Etap III (wojewódzki/okręgowy)

3.4.1 Etap III (wojewódzki/okręgowy) składa się z 2-ch części.

3.4.2 Część 1 obejmuje pracę własną kreatywną na zadany temat związany z Ruchem Czerwonego Krzyża.

3.4.3. Treść zadanego tematu oraz dopuszczalne formy jego realizacji (np. medialna, artystyczna, akcyjna itp.), będą ogłoszone, w momencie ogłaszania wyników etapu II.

3.4.4. Ocena prac części 1 Etap III dokonywana będzie poprzez punktację w skali od 1 do 10 nadawaną indywidualnie przez poszczególnych sędziów. każdemu ze góry ustalonych kryteriów oceny zadania, a następnie zsumowanie ocen poszczególnych sędziów.

3.4.5 Część 2 obejmuje test wiedzy o Czerwonym Krzyżu, Czerwonym Półksiężycu i Międzynarodowym Prawie Humanitarnym.

3.4.6 Test ma charakter testu zamkniętego wielokrotnego wyboru.

3.4.7 Punktacja testu:

 – odpowiedź prawidłowa (wybrane wszystkie prawidłowe odpowiedzi do danego pytania) – 1 punkt

– odpowiedź błędna (wybrane nie wszystkie prawidłowe odpowiedzi do danego pytania lub wybrana odpowiedź błędna) – 0 punktów

3.4.8 W przypadku Olimpiady w szkołach średnich, organizowanej na zasadach zespołowych, testy rozwiązywane są indywidulanie przez poszczególnych członków zespołu, a punktacja zespołu jest sumą punktów uzyskanych przez jego członków.

3.4.9 Zakres wiedzy będący postawą testu etapu III oraz lista polecanych źródeł z jakich należy korzystać, zostanie przedstawiony uczestnikom w momencie ogłaszania wyników etapu II.

3.5 Organizacja miejscowa Olimpiady

3.5.1. Konkurs Etapu I (test) odbywa się na terenie szkoły delegującej uczestników lub w dowolnym innym miejscu wyznaczonym przez szkołę.

3.5.2 Konkurs Etapu II (praca własna) odbywają się poprzez przekazanie prac uczestników na adres mailowy lub pocztowy wskazany przez organizatora.

3.5.3. Konkurs Etapu III część 1 (praca własna) odbywa się poprzez przekazanie na adres mailowy lub pocztowy wskazany przez organizatora,  prac uczestników lub relacji z wydarzenia.

3.5.4 Konkurs Etapu III część 2 (test) odbywa się w miejscu wybranym przez Organizatora, znajdującym się na terenie województwa pomorskiego.

3.5.5 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród następuje zaraz po podliczeniu wyników testu części 2 Etapu 3.

§4 Dokumentacja Olimpiady

4.1.Dokumentację z Olimpiady I Etapu stanowią: wypełnione formularze testów wraz z oceną Komisji Sędziowskiej (przechowywane będą co najmniej przez 2 tygodnie po zakończeniu Etapu I),

4.2.Dokumentację Olimpiady Etapu II stanowią zapisane na nośnikach danych wypowiedzi uczestników wraz z oceną Komisji Sędziowskiej (przechowywane będą co najmniej przez 2 tygodnie od zakończenia etapu II.

4.3.Dokumentację z Olimpiady III etapu stanowią wypełnione formularze testów wraz z oceną Komisji Sędziowskiej oraz zapisane na nośnikach danych prace uczestników wraz z ich oceną Komisji Sędziowskiej (przechowywane będą co najmniej przez 2 tygodnie od zakończenia etapu II)

§5 Harmonogram Olimpiady

5.1 Harmonogram Olimpiady ogłoszony będzie w zaproszeniu skierowanych do szkół przed etapem I.

5.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmian szczegółów harmonogramu na każdym etapie Olimpiady.

§6 Dyskwalifikacja uczestnika

6.1. W przypadku braku możliwości udziału uczestnika w danym etapie Olimpiady, z dowolnego powodu, następuje zakończenie jego udziału w Olimpiadzie. Nie ma możliwości ustalenia dodatkowych terminów indywidualnych.

6.2. Komisje Sędziowskie I, II i III Etapu mogą zdecydować o dyskwalifikacji uczestnika z uwagi na:

– złamanie regulaminu Olimpiady,
– korzystanie z niedozwolonych pomocy, 
– stwierdzenie niesamodzielności w opracowywaniu pracy własnej uniemożliwiającej przypisanie mu autorstwa osnowy tejże pracy.

§7 Tryb odwoławczy

7.1.Uczestnik Olimpiady ma prawo na każdym etapie do zapoznania się z oceną, jaką uzyskał.

7.2. Uczestnik Olimpiady na każdym etapie ma prawo zwrócić się do Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej z prośbą o uzasadnienie oceny.

7.3 W przypadku zadań testowych, uczestnik który nie zgadza się z oceną Komisji Sędziowskiej, ma prawo zwrócić się z pisemnym zapytaniem do Sędziego Głównego Olimpiady, przekazanym na ręce Komisji Sędziowskiej w dniu ogłoszenia wyników. Sędzia Główny odpowiada na otrzymane pismo w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania zapytania od Komisji Sędziowskiej.

7.4. Decyzje Komisji Sędziowskich etapu II oraz etapu III część 1 ze względu na specyfikę zadań, nie podlegają odwołaniu. Decyzja właściwej Komisji Sędziowskiej na tych etapach jest ostateczna.

§8 Prawa autorskie do utworów uczestników Olimpiady

8.1 Udział w Olimpiadzie jest równoznaczny ze złożeniem oświadczenia o wyłącznym autorstwie pracy konkursowej przez Uczestnika.

8.2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z uczestnictwem w Olimpiadzie i przygotowaniem pracy konkursowej.

8.3 Organizator zastrzega sobie prawo publicznego zaprezentowania wszystkich lub wybranych prac konkursowych w trakcie oraz w dowolnym czasie po zakończeniu Olimpiady, a także możliwość ich zwielokrotniania i publikacji za pomocą dowolnej techniki dla celów promocyjno-informacyjnych dotyczących Olimpiady, bez wynagrodzenia dla ich autorów. Ustalenie to  nie narusza osobistych praw autorskich autorów prac konkursowych.

8.4. Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy konkursowej na polach eksploatacji, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.); w szczególności zaś w zakresie:

 1. przeniesienie na Organizatora prawa własności wszystkich egzemplarzy prac konkursowych przekazanych Organizatorowi;
 2. prawa do korzystania, używania i rozpowszechniania pracy konkursowej oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub części; w szczególności prawa do zwielokrotniania oraz publikacji za pomocą dowolnej techniki przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik, na wszelkich znanych nośnikach poprzez utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną oraz wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego jak również techniką cyfrową;
 3. prawa do nieograniczonego w czasie i zakresie udostępnienia prac konkursowych osobom trzecim;
 4. prawa do  wprowadzanie pracy konkursowej lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu;
 5. prawa do rozpowszechniania pracy konkursowej lub jej części w sposób inny niż określone powyżej, do takich czynności jak:

– publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

– wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej,
w tym w szczególności sieci Internet, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,

 • eksploatację w Internecie, włącznie z publikacją na wszelkich portalach internetowych i platformach społecznościowych;
 • prawa do wykorzystania przy tworzeniu innych utworów, w tym włączenia jako części innych utworów.

8.5 Autor pracy konkursowej zezwala Organizatorowi na wykonywanie wszelkich praw zależnych do pracy konkursowej, w szczególności na jej przerabianie, adaptację (także przez osoby trzecie działające na zlecenie Organizatora) i wprowadzanie zmian i odstępstw od koncepcji będącej przedmiotem pracy konkursowej.

8.6 Prace konkursowe ani w części ani w całości nie mogą być przez Uczestnika udostępniane publicznie ani w inny sposób rozpowszechniane, przed datą publicznego ogłoszenia wyników Olimpiady.

8.7 Organizator zobowiązuje się wykonywać prawa określone w niniejszej części Regulaminu z poszanowaniem osobistych praw autorskich Uczestnika, w szczególności poprzez oznaczanie autorstwa jego pracy (imieniem i nazwiskiem, względnie również przynależnością do jednostki edukacyjno-wychowawczej).

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych uczestników Olimpiady

9.1 Uczestnictwo w Olimpiadzie jest zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, a w przypadku Uczestnika małoletniego – również jego opiekunów prawnych, w celach związanych z organizacją Olimpiady, jej promocją, publikacją jej wyników oraz realizacją przez Organizatora praw, o których mowa w § 8 Regulaminu. Wzór formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

9.2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż

1) administratorem przekazanych Organizatorowi danych osobowych jest Polski Czerwony Krzyż  z siedzibą w Warszawie (00-561)

2) inspektorem ochrony danych w Polskim Czerwonym Krzyżu  jest Pan Andrzej Antoń adres e-mail: iod@pck.org.pl

3) przekazane Organizatorowi dane osobowe przetwarzane będą w celach, o których mowa w ust. 9.1 powyżej – na podstawie art. 6 ust 1 pkt a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ;

4) odbiorcą danych osobowych będą placówki oświatowo-dydaktyczne, Polski Czerwony Krzyż oraz istniejące w jego ramach struktury organizacyjne (oddziały okręgowe i oddziały rejonowe), zakłady ubezpieczeń (o ile po stronie Organizatora powstanie obowiązek ubezpieczenia Uczestników) oraz współorganizatorzy Olimpiady lub podmioty, którym powierzone zostaną czynności w ramach jej organizacji;

5) przekazane Organizatorowi dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat;

7) Uczestnik Olimpiady oraz jego opiekun prawny posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Uczestnik Olimpiady oraz jego opiekun prawny mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Uczestnika Olimpiady lub jego opiekuna prawnego danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu kwalifikacji osoby zgłaszającej do uczestnictwa w Olimpiadzie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niedopuszczenie do udziału w Olimpiadzie;

10) przekazane Organizatorowi dane nie  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

§ 10 Postanowienia końcowe

10.1 Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem podejmuje Dyrektor Okręgowy POO PCK wraz z Sędzią Głównym Olimpiady.

10.2. Organizator zapewnia sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie – z ważnych przyczyn ze skutkiem natychmiastowym, zaś w innych sytuacjach za co najmniej 3-dniowym uprzedzeniem, przy czym za datę początkową dla ustalenia tego terminu przyjmuje się publikację Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.

10.3 Niniejszy regulamin podlega publikacji na stronie internetowej Organizatora.

10.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 roku.

..

..

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU OLIMPIADY:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika (ucznia) przez Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie do celów uczestnictwa w Olimpiadzie wiedzy o Czerwonym Krzyżu, Czerwonym Półksiężycu i Międzynarodowym Prawie Humanitarnym – „Mój Czerwony Krzyż” edycja 2020.

Polski Czerwony Krzyż informuje, iż cele i sposób przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz przysługujące mu prawa określa Regulamin Olimpiady zamieszczony na stronie internetowej Organizatora www.pck.pomorze.pl/olimpiadapckregulamin

Imię nazwisko uczestnika:………………………………………………

Nazwa i adres szkoły, którą reprezentuje:……………………………

______________                                _____________________

Podpis Uczestnika                                 podpis opiekuna prawnego*

(* dotyczy jedynie Uczestników w wieku poniżej 18 roku życia, albo ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie)